Klub skalničkářů Praha

english česky

Výroční členská schůze 2008

Dříve než zahájil hodnocení klubové činnosti předseda klubu V. Holubec, překvapil přítomné Z. Zvolánek exklusivními záběry kytek a skalek s hudebním čardášovým doprovodem.

Předseda klubu Vojtěch Holubec hodnotil rok 2007 jako úspěšný, vyzvedl především 1.Mezinárodní konferenci, která se konala v květnu v Berouně. Více než stu zahraničním hostům se líbila květnová výstava, kterou aranžovali J. Holzbecher a O. Vlasák. Klub v letošním roce vydal díky nadstandardnímu úsilí nové redakce a především Z. Zvolánka již 4 čísla časopisu v nové úpravě a s pozměněným obsahem. Také ve výměně semen stoupá počet zahraničních dárců. Úspěšné byly i další činnosti klubu, tuzemské i zahraniční zájezdy

V letošním roce po dvaceti letech připadlo uspořádání „Setkání klubů České a Slovenské republiky“ na náš pražský klub. Odborná část setkání bude zaměřena na záchranu kultivarů starých skalniček domácího šlechtění a jejich uchovávání v našich kolekcích. V závěru poděkoval předseda všem aktivním členům za jejich přispění k činnosti klubu.

Po zprávách hospodářky klubu a předsedkyně revizní komise pohovořil o časopisu „Skalničky“ šéfredaktor Zdeněk Zvolánek:

V úvodu poděkoval redakčnímu kolektivu- jsou to především : J. Baláž za grafickou úpravu, za tiskárnu M. Čmejla. Na jarním čísle 1/2008 se podílelo 19 autorů; v obsahu bude 27 fotografií. Významná je pomoc Dr Blahníkové, která se ujala korektury češtiny. V porovnání se zahraničními kluby, které mají více členů a kde mezi editory časopisu jsou univerzitní profesoři, botanici, a v neposlední řadě mají tyto kluby pro vydávání svých časopisů podstatně vyšší finanční možnosti, si nestojíme obsahem a úrovní našeho časopisu špatně. Uvítali bychom, aby do něho naši renomovaní skalničkáři více přispívali.
.

A. Benešová poděkovala dárcům, kteří přispěli do výměny semen. Ve výměně semen je třeba, aby byly dodržovány termíny, protože teprve po uzávěrce požadavků na výměnu je možné zahájit přípravu k rozesílání semen. Letošní výměna semen snese porovnání s výměnami renomovaných klubů. Do naší výměny se dostaly skvosty od cestovatelů.

D. Benešová pohovořila o propagaci výstav v roce 2007. Nově připravila barevný tištěný leták s informacemi o KSP včetně kalendáře výstav, který byl rozdáván v metru. Velmi účinná byla udělená záštita nad výstavou členem Rady Hlavního města Prahy Mgr. P. Štěpánkem, CSc. Přítomnost pana radního přilákala řadu novinářů, kteří pak psali o výstavě v novinách, zejména v denících bezplatně distribuovaných. Pro podzimní výstavu byly nově použity informační plakáty vylepované na lavičky a dále metrovize. Celkově se podařilo v roce 2007 zastavit pokles a získat lepší výsledky než v předcházejících dvou letech, nedostihli jsme výsledek roku 2004. Zpráva byla doplněna barevnými grafy s výsledky příjmů z výstav ze vstupného i prodeje rostlin v uvedených letech.

Do příštích let doporučila prodloužit první jarní výstavu, protože stále časnější nástup jarního počasí vyvolává větší zájem o nákup rostlin.

Ota Vlasák za výstavní komisi uvedl souhrn činností, které ze dvou zahrad nemalých rozměrů vytváří kvetoucí ráj, který obdivují návštěvníci výstav. V loňském roce se vybudovala vodní kaskáda, která propojila jezírka, kterou již obdivovali zahraniční hosté z konference. K celkovému vylepšenému zázemí patří i opravená střecha chaty a desky s novými texty, odvoz spadaného listí a odpadů ve třech kontejnerech ročně. Bez správce zahrady by nebylo možné udržovat výstavní areál, 2 měsíce pracovního času odpracuje on i výstavní komise. Úspěch výstav záleží na přípravě, neméně na exponátech, kterými přispíváte. Letos vhledem k počasí bude vítán každý exponát. Malá výstava začíná o den dříve. Podzimní bude uspořádána společně se zahradnickou školou v Malešicích, která po skončené velké květnové výstavě osází části zahrad letničkami. Vaše exponáty budou ve skalní části. Těšíme se a doufáme, že své hořce pošle i O. Drvola.

Po diskusi následovalo vyhodnocení nejlepších brigádníků a vystavovatelů.
Za práci na výměně semen byly oceněny M. Hanousková, V. Skálová a M. Wolfová. Za brigády při přípravě výstav byly oceněny další členky KSP.

Za nejkrásnější exponáty získalo ocenění – za jarní výstavu – 7 vystavovatelů -zveřejněno v časopise č. 3/ 2007, strana 109. Ocenění za květnovou výstavu je uvedeno v časopise č. 4 / 2007, ocenění za podzimní výstavu je uvedeno v tomto čísle „Skalniček“.. Hlavní cenu Pohár Karla Čapka za rok 2007 získal Milan Antropius za modrou Gentianu acaulis Hybrid Strain.


Usnesení členské schůze Klubu skalničkářů Praha ze dne 23. 2. 2008

Členská schůze:

Bere na vědomí, že KSP má k 31.12.2007 686 členů, z toho 624 z ČR a 62 zahraničních.

Souhlasí:
1) se zprávami o činnosti klubu za rok 2007,
2) se zprávou hospodářky o hospodaření KSP za rok 2007.

Schvaluje:
1) návrh rozpočtu na rok 2008,
2) zprávu revizní komise za rok 2007,
3) základní plán činnosti KSP na rok 2008 , a to:
a) uspořádat tři výstavy,
b) vydávat klubový časopis včetně klubového zpravodaje a příloh,
c)uspořádat v jarním a podzimním cyklu minimálně celkem 5 přednášek a podzimní „Skalničkářský vikend“,
d) podle zájmu uspořádat tuzemské a zahraniční zájezdy,
e)podle možností zajistit provoz klubovny pro výbor, odborné sekce a knihovnu. Knihovna bude otevřena vždy ve středu před přednáškami od 15 do 16 hodin,
f) členské příspěvky: 400 Kč základní příspěvek, pro druhého člena rodiny plus 20 Kč bez nároku na časopis, 200 Kč pro členy nad 75 let a studující do 25 let. Poplatek za výměnu semen zůstává 60 Kč a je vhodné ho poukázat dohromady s platbou členského příspěvku. Pro Slovensko je členský poplatek 600 Kč, plus 60 Kč za semena pro ostatní zahraniční členy 35 EUR včetně výměny semen. Platit lze na č. účtu 169508379/0800 u České spořitelny Praha 6 – Petřiny, 162 00, Křenova - s uvedením evidenčního čísla člena klubu.

Ukládá :
1) vedení KSP uspořádat „ Setkání klubů ČR a SR“ s odborným programem.
2) výboru klubu a revizní komisi
Zahrnout připomínky a náměty členů přednesené na členské schůzi do své další činnosti.

Členská schůze zvolila předsedu Vojtěcha Holubce, ing. CSc a dále členy výboru a revizní komisi KSP.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými bez připomínek.

Členská schůze byla ukončena přednáškami V. Holubce o skalkách a skalničkách a J.Klímy – pěstování skalniček na poli.


2008-03-07 18:28:25
Vložil(a): Jan Beneš
TOPlist